DPL trekt zich terug uit LSO, het overleg over uitgeprocedeerde asielzoekers.

DPL en LSO (Lokaal SamenwerkingsOverleg)

Enkele jaren geleden is in Leeuwarden het LSO opgezet vanuit een behoefte van Vluchtelingenwerk, Respons, gemeente Leeuwarden en Diaconaal Platform. In de praktijk was gebleken dat er een geheel verschillend beeld was bij hulpverleners en gemeente over de aantallen uitgeprocedeerden in de stad: van nihil bij de gemeente tot ca 50 bij Vluchtelingenwerk.

Terugkijkend mag worden geconcludeerd dat het overleg, vooral in het begin, een positief resultaat heeft opgeleverd. Sommige asielzoekers kregen alsnog een verblijfsvergunning, voor anderen bleek terugkeer naar land-van-herkomst de enig mogelijke oplossing. De lijst van 50 is nu belangrijk ingekort.  Echter, vanaf medio 2016 is het noodzakelijke onderlinge vertrouwen tussen vertegenwoordigers  van het DPL en andere afgevaardigden LSO dusdanig afgenomen dat vruchtbaar overleg ons inziens niet langer mogelijk is.

Verklaring deelname DPL aan het LSO

Vanaf medio 2016 is er sprake van een situatie waarin het onderling vertrouwen tussen leden van het DPL en andere afgevaardigden aan het LSO steeds meer afgenomen is. Dit heeft meerdere oorzaken gehad, die we ter sprake hebben gebracht in dit overleg (van 31 maart 2017). Het niet nakomen van afspraken, het niet uitspreken van irritaties en een communicatie die niet altijd even helder was, naast een summier noteren van afspraken zijn de grootste oorzaken. Dit is ter sprake gebracht in de hoop dat in de toekomst een dergelijke situatie van verlies aan vertrouwen in het LSO niet meer voor zal komen.

Helaas heeft de kerngroep van het DPL moeten constateren dat er door de situatie tussen 2016 en nu zo’n  gebrek aan vertrouwen is ontstaan bij leden van het DPL, dat het voor ons onmogelijk is nog langer deel te nemen aan het LSO.

Op 1 mei jl zijn brieven verstuurd naar zowel het College van Burgemeester en Wethouders waarin de kerngroep nadere uitleg geeft over deze stap.
Daarnaast verklaart het DPL, namens de deelnemende kerken van Leeuwarden in het Platform, dat het steeds de overtuiging blijft uitdragen dat ook mensen zonder verblijfspapieren niet tegen hun zin op straat behoren te leven. Los van onze overtuiging dat we zo niet met Gods schepsels en onze medemensen mogen omgaan, getuigt het van beschaving als we in onze samenleving ook uitgeprocedeerden van de meest elementaire levensbehoeften blijven voorzien. Er zijn voorbeelden elders in Nederland waar uitgeprocedeerden wel worden voorzien van bed, bad en brood.
Het DPL verzoekt daarom B&W  dringend initiatief te nemen om een dergelijke opvang ook in Leeuwarden te realiseren.