Nieuwsbrief 2016 – 01

 

DPL-NIEUWSBRIEF 2016 – 01

 

Diaconaat voor vluchtelingen
Eerst maar even bijpraten!  Na de geslaagde rugzakjes-actie voor het jongere deel van de bewoners in de Noodopvang zijn er al weer enkele weken verstreken. Nog even is getracht om de overgebleven zakjes weg te geven in de noodopvang van Grou. Helaas konden we daar niet voldoende medewerking voor krijgen bij COA/Wellzo. Maar het plan is nog niet echt opgeborgen!
Met namen bij de vrijwilligers die zo fantastisch hebben meegeholpen bij het vullen en uitdelen van de rugzakjes zal wellicht de vraag rijzen wat er met het overgebleven speelgoed uit Camminghaburen is gebeurd.

Eerste plan was om het via de Voedselbank op een goede bestemming te brengen. Helaas kon de Voedselbank dat, vanwege de extra´s rond de Kerstdagen, logistiek niet behappen. Maar het alternatief werd meteen aangereikt: Fier ! En daar was het meer dan welkom.
Ondertussen is de Noodopvang verhuisd en zijn de contacten met Wellzo in Leeuwarden hernieuwd. Dat hernieuwde contact levert onmiddellijk de volgende vragen op:

  • Wellzo vraagt om kant-en-klare avondvulling met spelletjes, wat hapjes en drankjes etc. Laat je fantasie de vrije hand, zoek wat mensen bij elkaar en geefje op!
  • Verder is er behoefte aan : haakpennen en wol/garen, schaak- en damspellen, een CD-speler en kindermuziek cd’s, schriften. Even inloggen op wewillenwatdoen.nl en je vindt snel hoe je deze spullen bij de opvang kwijt kunt. Ook opgave van de gevraagde activiteiten aanmelden via de website.
  • Gezocht: vrijwilliger-chauffeurs om de kinderen van en naar school te brengen!

Opgelet: Op zaterdag 20 februari is er weer Eat & Meet !! Opgave bij stichting
Present, http://stichtingpresent.nl/leeuwarden/meet-and-eat/

 

En verder: we kijken als DPL nu ook hoe we als kerken gezamenlijk meer kunnen doen dan ‘noodhulp’ geven en dus ook missionair iets kunnen betekenen. Zeker nu we verwachten dat er ook een AZC gaat komen en er echt relaties kunnen worden opgebouwd met vluchtelingen. De kerngroep gaat binnenkort toch in overleg met de RvK, daar kunnen we dit onderwerp in meenemen. We zoeken vast uit of we in de Noodopvang onszelf als kerken van de stad ook kunnen presenteren. Bijv. door aan te geven waar we te vinden zijn en op welke tijden er kerkdiensten worden gehouden.

 

Diaconaat in de stad.
Op woensdag 27 januari heeft het Diaconaal Platform weer plenair vergaderd. Dan komen ook allerlei zaken aan de orde die in onze stad spelen en tot de taken van de werkgroep Welzijn en Zorg behoren. We kennen ondertussen allemaal de vraag van onze plaatselijke overheid om te participeren. Dat mag je ook vertalen als “Hoe kunnen we een naaste zijn voor onze buren”. We kijken dan binnen DPL hoe we daar als kerken samen vorm aan kunnen geven.

Zo is er ook een prachtig initiatief ontstaan  om mantelzorgers af en toe te ontlasten. Door Palet, Noorderbreedte, CDA, Christen Unie, Humanitas, Gezamenlijke Ouderenbonden, Sociaal werkers, Wijkverpleegkundigen en
WELLZO-Vrijwilligerswerk is een plan ontwikkeld voor wijkgerichte respijtzorg. De zorgvrager wordt tijdelijk opgenomen in een zorginstelling en de taak van de mantelzorger wordt ingevuld door een vrijwilliger. Naar die vrijwilligers wordt nu gezocht! Kijk op http://www.wellzo.frl/home/raadsleden-openen-slapend-respijtappartementen.htm
Belangstelling: bel met WELLZO. (058) 30 30 100.