NIEUWSBRIEF 2016 – 07

NIEUWSBRIEF 2016-07

 

 

*STATUSHOUDERS

GEZOCHT

Ten behoeve van de zgn ‘Statushouders’  is WELLZO op zoek naar vrijwilligers.

Lees onderstaand bericht.
De opgebouwde ervaring in de noodopvang en de samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven zetten we momenteel in voor statushouders. Statushouders willen meedoen in onze samenleving: door vrienden te maken, een netwerk op te bouwen, activiteiten te ondernemen of een opleiding te doen, of door (vrijwilligers)werk te doen. Een volwaardige, zelfstandige plek in de samenleving is het uiteindelijke doel.

 

WELLZO en Vluchtelingenwerk zetten daarom in ieder geval tot het eind van 2016 samen in op een project dat bestaat uit drie delen:

  1. Door middel van een aantal groepsbijeenkomsten wordt gekeken voor welke activiteiten statushouders belangstelling hebben. Dat kan zijn op het gebied van Nederlandse les, aanvullend op de inburgeringscursus, het vinden van vrijwilligerswerk, sport, andere dagbesteding zoals bijvoorbeeld muziek, koken, handenarbeid, tuinieren. Alles gericht op integratie. WELLZO koppelt dan de vraag aan het aanbod, als het even kan in de eigen wijk.
  2. WELLZO is samen met Stenden, NHL en het Friesland College een leerbedrijf gestart. In dit leerbedrijf kunnen studenten praktijkervaring op doen gericht op het thema statushouders. Studenten van verschillende jaargangen en opleidingen zullen met hun creatieve ideeën en frisse blik grote input kunnen leveren in de uitvoering van het project Statushouders.
  3. We gaan een aantal statushouder begeleiden in het realiseren van zijn persoonlijk plan. Om integratie te bevorderen is het volgen van een duaal traject essentieel. De combinatie van inburgeren, leren , en het doen van (vrijwilligers) werk / dagbesteding staat hierin centraal.

Om te voorkomen dat de statushouder met verschillende begeleiders te maken krijgt, gaan we dit afstemmen met gemeente, VWNN en Amaryllis.

 

Samenwerking:

Voor de uitvoering van dit project wordt de samenwerking gezocht met de partnerorganisaties die ook al bij WEWILLENWATDOEN betrokken waren en natuurlijk ook met nieuwe partners.

Organisaties die mee werken om statushouders een (vrijwilligers) werk plek c.q. snuffelstage aan te bieden gaan we faciliteren. Dit bestaat uit een aanbod van een scholing / training hoe om te gaan met vluchtelingen en het beantwoorden van de vraag wat er nodig is om dit te realiseren

Ook burgerinitiatieven zijn weer van harte welkom. Statushouders willen graag contact met de Leeuwarder bevolking. Dat kan doormiddel van maaltijden en gezamenlijke activiteiten.

 

Vacatures

Ook voor de toekomst bij onze activiteiten voor de statushouders kunt u het verschil maken in Leeuwarden en omgeving.

Vacatures waarvoor u zich kunt inzetten zijn:

  • Vrijwilligers Nederlands taalles .
  • Begeleider statushouders.
  • Contactlegger sport t.b.v. statushouders.

Hiervoor kunt u contact opnemen met Vrijwilligerswerk van WELLZO

Telefoon: 058-3030100

Email: bemiddeling@wellzo.frl

 

Het team Statushouders en Vluchtelingen

Email: j.mink@wellzo.frl

 

* KERSTCOLLECTE KERSTNACHTDIENSTEN: AANLOOPHUIS

 

Kort na de oprichting van het Diaconaal Platform heeft de Raad van Kerken in Leeuwarden     besloten om hun jaarlijkse bemoeienis met de collecte tijdens de verschillende                kerstnachtdiensten in Leeuwarden over te geven aan het Diaconaal Platform. Tot dat       moment was het de gewoonte dat de RvK een advies gaf voor het doel van deze collecte.              Doorgaans was dat dan ook een diaconaal doel, dus was die overdracht  min of meer                 vanzelfsprekend.

Afgelopen week heeft het Platform  plenair vergaderd en daar is unaniem besloten de             deelnemende kerken te adviseren om tijdens de kerstnachtdiensten te collecteren voor het              werk van Het Aanloophuis.

Het Aanloophuis van de Kerken in de Bagijnestraat  biedt  al sinds de jaren tachtig van de         vorige eeuw onderdak aan mensen die, om wat voor reden dan ook, wat aan de rand van onze samenleving zijn terecht gekomen:  dak- en thuislozen, mensen met weinig of geen             sociaal netwerk, mensen in uitzichtloze schuldensituaties (hun aantal vooral toegenomen       door de laatste financiële crisis). Op dit moment is het Aanloophuis de enige voorziening in     de stad       die tijdens het weekend open is!

 

De deelnemende kerken in de Stichting Het Aanloophuis kennen de jaarlijkse spanning in de                exploitatie-rekening van het huis, vooral nu door de krimpende ledenaantallen de bijdragen         van deze kerken  kleiner worden.  Voor diè platformkerken die nog niet deelnemen in de              Stichting: een mooi moment om te overwegen ook mee te doen!

Dat zal ertoe bijdragen dat Het Aanloophuis zelfstandig kan blijven bestaan.

Het DPL is overtuigd van het belang van Het Aanloophuis voor de zorg voor de dak- en              thuislozen in onze stad.

Daarom: van harte aanbevolen!