Onze missie

Missie

De stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en stem geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. De sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit alles in navolging van Christus.

Doel

 • Spreekbuis zijn vanuit de samenwerkende kerken/diaconieën naar de burgerlijke gemeente en organisaties op het gebied van sociale- en maatschappelijke zorg;
 • Als kerken/diaconieën gesprekspartner zijn voor sociale-, diaconale – en maatschappelijke organisaties;
 • Stimuleren van sociale – en diaconale zorg voor de plaatselijke samenleving en (helpen) ontwikkelen van nieuwe initiatieven;
 • Samenwerken op het gebied van uitwisseling van kennis op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de aangesloten kerken / diaconieën;
 • Signaleren van ontwikkelingen op sociaal-, diaconaal- en maatschappelijk terrein en de aangesloten kerken/diaconieën daarover informeren.
 • Signaleren van knelpunten en/of nood in de lokale samenleving op het gebied van sociale, diaconale en maatschappelijke zorg;
 • Samenwerken om te komen tot een min of meer uniforme diaconale hulpverlening in de regio Leeuwarden.
 • Hulp verlenen aan niet kerkelijk georiënteerde personen, die ondanks bestaande sociale voorzieningen de boot dreigen te missen. Dit kan materiële hulp zijn of doorverwijzing naar andere reguliere instellingen
 • Door informatie-uitwisseling voorkomen dat dubbele uitkeringen worden verstrekt daar het niet denkbeeldig wordt geacht, dat misbruik wordt gemaakt van de veelheid van diaconale hulpverlenende instanties.
 • Personen met een kerkelijke binding worden naar de eigen diaconie verwezen.
 • Hulp wordt gegeven op het gebied van de eerste levensbehoeften zoals voeding, huur/onderdak, kleding.

Rechtsvorm

Vooralsnog wil het Diaconaal Platform Leeuwarden (DPL)werken als “interkerkelijk diaconaal platform,” waarbij de aangesloten kerken/diaconieën in een convenant afspraken maken over wederzijdse verantwoordelijkheden.

Participanten

Diaconieën (of vergelijkbare organisaties) van alle lokale christelijke kerken en gemeenten in Leeuwarden kunnen zich bij het Diaconaal Platform aansluiten.

Samenwerkingsverbanden

Het DPL zoekt naar samenwerkingsverbanden met diaconale organisaties en welzijnsorganisaties, die de werkgroepen van informatie en deskundigheid kunnen voorzien, zoals Het Aanloophuis van de Kerken, Stichting Straatpastoraat Leeuwarden, de Voedselbank, Stichting PresentStichting Schuldhulpmaatje Leeuwarden, Inlia, Warme woonkamers Leeuwarden, etc.