Eind november is de fondsenwerving van de Stichting Straatpastoraat zo ver gevorderd dat de vacature voor een Straatpastor in Leeuwarden publiek kan worden gemaakt. De reacties op deze advertentie zijn overweldigend. Het bestuur van de Stichting gaat nu hard aan het werk met de selectie van de kandidaat. Zie verder voor de details de website van Stichting Straatpastoraat Leeuwarden (SSL)

In het kader van de Voorlichtingsavond voor diakenen (in okt gehouden) waren ook de kerken uitgenodigd die nog geen lid zijn van het DPL. Zowel de Salvator als de Wijngaard zijn ingegaan op die uitnodiging en hadden afgevaardigden naar de avond in de Morgenster gestuurd. Zowel de Wijngaard als de Salvator hebben aangegeven deel te willen uitmaken van het DPL.

Een verslag van de hand van een van de aanwezige diakenen, Johan Snijder, waarvoor onze dank.

Na de opening door de vz van het DPL ,Bartel Vianen , wordt eerst een toelichting gegeven op de huidige stand-van-zaken. Het DPL bestaat 2 jaar. Het DPL bestaat uit verschillende werkgroepen, zoals: “Welzijn en Zorg”, “Arbeid en Inkomen” (waaronder “De Arme Kant”, kwam er als laatste bij). en Individuele Zorg, het voormalige “CCDO”. Voor de doelstelling en de volledige organisatiestructuur wordt verwezen naar de website. Voor het bijhouden van de website wordt nog een websitebeheerder gezocht. Dit tegen een diaconaal tarief, d.w.z. dit is een onbetaalde functie.

Actualiteit: Noodhulp uitgeprocedeerde asielzoekers. Het DPL is in gesprek met de gemeente over de situatie rond uitgeprocedeerde asielzoekers, met name betreft het mensen die wel terug zouden willen, maar gewoon niet terug kunnen naar het land van herkomst. Het DPL staat op het standpunt dat mensen hier niet zonder papieren op straat moeten leven, zgn illegaal, dus. Niemand mag tussen tussen de wal en het schip vallen. Er zijn dan twee mogelijkheden: Op de wal: Er wordt voor gezorgd dat alsnog een verblijfstatus wordt verkregen. Op het schip: De asielzoeker wordt geholpen terug te keren naar land van herkomst.

Stichting Straatpastoraat Leeuwarden. Deze stichting werd onlangs opgericht o.a. vanuit het Aanloophuis Nut en noodzaak blijkt uit het feit dat er soms daklozen overlijden in alle eenzaamheid. Die geestelijke verzorging missen we in de stad. Een pastor, die de straat op gaat, zal bij de Stichting in dienst zijn. Van de benodigde fondsen is 2/3 binnen.

De “Arme Kant”. Deze werkgroep is in de jaren ´70 vanuit de Raad van Kerken opgericht: “Armoede is onrecht”. In Leeuwarden vanaf de jaren 90. Ze bestaat uit ervaringsdeskundigen en diakenen. Die laatsten blijven maar 4 of maximaal 8 jaar. Er is contact met de “Arme Kant fan Fryslan”, Sociale Alliantie Friesland, Voedselbanken, Vakbonden en Humanitas. Momenteel bestaat de groep uit vijf leden, dit is te weinig. Het clientenraadswerk vraagt veel. Men moet op zoek naar doeners. Kerkmensen bijvoorbeeld, die geen ambt hoeven te vervullen, waardoor ze aan een termijn van 4 of 8 jaar zijn gebonden.

De kern van deze avond: Nynke Bijleveld van Welzijn Centraal, coördinator van 3 Sociale Wijkteams / Buurtservicepunten. Een Sociaal Wijkteam (er zijn/komen er 8) bestaat uit 10-15 werkers, allemaal professionele werkers. Een team is qua deskundigheid en specialisme breed samengesteld van uit Zienn, Fier, ANBO, Ouderenwerk, Jongerenwerk, Gemeente en Kredietbank. Een wijkagent, buurtcoach en gedragswetenschapper maken er deel van uit. Zij moeten de problemen in een wijk gaan aanpakken en oplossen, bijv. door van uit de wijklocatie op huisbezoek te gaan.. Vroeger was het: “U vraagt, wij draaien!” Nu is het: “Hoe wilt u het hebben en wat kunt u zelf nog doen?” Men moet zelf redzaam zijn/worden en, als het kan, het eigen netwerk inschakelen. Men krijgt alleen nog hulp bij en voor wat (echt) nodig is.

Het Buurtservicepunt is een laagdrempelige ondersteuning door vrijwilligers Bijvoorbeeld op het Vliet, daar is zo’n centrum met een spreekuur van 09:00-12:00 uur. De vrijwilligers worden geschoold en getraind voor rekening van de Gemeente. Een medewerker bepaalt met de klant de regie. Men wil voorkomen dat problemen verergeren, door een netwerk met vrijwilligers (de zogenaamde nulde lijn) in te schakelen. Niet voor de mensen dingen doen, maar die samen met hen doen, zodat ze het later zelfstandig, zonder hulp, ook kunnen. Formulieren invullen bijvoorbeeld. Ook is hulp in de vorm van bewindvoering of zingeving mogelijk. Het is lastig om als kerken in de buurt hulp te bieden, behalve bij de Schuldhulpmaatjes. De schuldhulpverlening groeit.

Er bestaat samenwerking met de thuiszorg, maar deze zorg werkt nog altijd met indicatie en herindicatie. Ouderen raken in een isolement. Via basisscholen worden echtscheidingen, huiselijk geweld, isolement en psychiatrische problemen bekend.

Tot 2007 had men “recht op” huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en dergelijke. Vanaf 2007 kreeg men nog compensatie en vanaf nu geldt het motto: “Hoe kun je jezelf redden?”

Bij de “Keukentafelgesprekken” is men bang voor screening aan de keukentafel, maar activering helpt doorgaans beter dan geld, behalve in acute noodgevallen natuurlijk. Zonodig met hulp van familie of buren, want je kunt de hulp nu niet meer “zomaar” krijgen. Dit leidt soms tot vraagverlegenheid, maar… het komt wel dichterbij!

Als je bijvoorbeeld in een portiekflat woont en daar al regelmatig bij de buren op de koffie komt, dan is een vraag om hulp makkelijker gesteld dan wanneer je je buren nauwelijks kent. Adviezen en voorlichting over overgewicht en valpreventie, want preventief werken levert geld op. Ook voorlichting geven aan de jeugd. Doen wat in je vermogen ligt en niet straffend handhaven! Dus: “Denk na over je toekomst, zodat je de regie zo lang mogelijk zelf in de hand kan houden.”