Organisatiestructuur


Platformgroep

Taken en verantwoordelijkheden

  • Vaststellen van beleid, inbrengen nieuwe ideeën, aan- of bijsturen van de kerngroep
  • Uitwisselen van informatie met platformleden
  • Kennisoverdracht tijdens bijeenkomsten
  • Monitoren van ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en/of maatschappelijk gebied in de Leeuwarder samenleving

Samenstelling

Iedere deelnemende diaconie/kerk in het platform levert 1 vertegenwoordiger voor de Platformgroep.

Vergaderen

De platformgroep zal minimaal 5x per jaar vergaderen. Dit kan op uitnodiging van de kerngroep of op verzoek van minimaal 5 participanten in het Platform.


Kerngroep

Taken en verantwoordelijkheden

 • De kerngroep vormt het dagelijks bestuur van het Diaconaal Platform.
 • De kerngroep vertegenwoordigt het DPL naar buiten. Zij treedt daarbij op namens de aangesloten diaconieën/kerken, handelend conform de afspraken vastgelegd in het convenant en conform het beleid dat vastgesteld wordt door de platformgroep.
 • De kerngroep kan voorstellen inbrengen in de platformvergaderingen
 • De kerngroep bereidt de platformvergaderingen  voor, stelt de agenda samen en verstuurt de uitnodigingen. Dit betreft zowel de reguliere als een vergadering op verzoek.

Samenstelling

De kerngroep bestaat uit 3 leden, gekozen door de platformgroep.Werkgroepen

Er worden 3 werkgroepen ingesteld, te weten de werkgroep Welzijn en Zorg, de werkgroep Werk en Inkomen en de werkgroep Individuele Zorgvragen / Fin. ondersteuning

Werkgroep Welzijn en Zorg

Doel: Het volgen van ontwikkelingen in de sociale wetgeving en de maatschappij, met name de consequenties voor de Leeuwarder situatie. Daarbij voorstellen doen hoe de kerk op deze ontwikkelingen kan reageren. Het gevraagd en ongevraagd informeren, ondersteunen en adviseren van de stuurgroep, de andere werkgroepen en de vertegenwoordigers van het Diaconaal Platform in overlegorganen met betrekking tot deze ontwikkelingen

Bevoegdheden: Namens het Diaconaal Platform naar buiten treden, met name richting overheidsinstanties e.d. (na consultatie kerngroep)

Werkgroep Werk en Inkomen

Doel: In kaart brengen van alle mogelijkheden die er lokaal zijn om inwoners van de burgerlijke gemeente in hun financiële nood te helpen (zowel m.b.t. overheidssteun als initiatieven van kerken en particulieren). Nieuwe initiatieven op het gebied van financiële hulp (helpen) ontwikkelen zoals schuldhulpverlening.

Bevoegdheden: Contacten leggen met hulpverlenende instanties e.d (na consultatie kerngroep)

Werkgroep Individuele Zorgvragen/ Fin.ondersteuning

Doel: Individuele zorgvragen van inwoners, niet verbonden aan een der deelnemende diaconieën/kerken, behandelen en al dan niet honoreren. Hulp kan worden gegeven op het gebied van de eerste levensbehoeften zoals voeding, huur/onderdak, kleding.

Bevoegdheden: De werkgroep kan beschikken over de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende kerken, zorgt voor tijdig aanbieden van jaarbegroting en legt middels een fin. overzicht verantwoording af.

Samenstelling werkgroepen

Leden: Iedere werkgroep bestaat uit 5-8 leden. In iedere werkgroep neemt een lid van de platformgroep deel. Werkgroepleden dienen de missie van het DPL te onderschrijven.

Vergaderen: De werkgroepen zullen zoveel samenkomen als nodig wordt geacht.

Besluitvorming: Alle besluiten van de werkgroepen worden genomen bij meerderheid van stemmen