DPL trekt zich terug uit LSO, het overleg over uitgeprocedeerde asielzoekers.

DPL en LSO (Lokaal SamenwerkingsOverleg)

Enkele jaren geleden is in Leeuwarden het LSO opgezet vanuit een behoefte van Vluchtelingenwerk, Respons, gemeente Leeuwarden en Diaconaal Platform. In de praktijk was gebleken dat er een geheel verschillend beeld was bij hulpverleners en gemeente over de aantallen uitgeprocedeerden in de stad: van nihil bij de gemeente tot ca 50 bij Vluchtelingenwerk.

Terugkijkend mag worden geconcludeerd dat het overleg, vooral in het begin, een positief resultaat heeft opgeleverd. Sommige asielzoekers kregen alsnog een verblijfsvergunning, voor anderen bleek terugkeer naar land-van-herkomst de enig mogelijke oplossing. De lijst van 50 is nu belangrijk ingekort.  Echter, vanaf medio 2016 is het noodzakelijke onderlinge vertrouwen tussen vertegenwoordigers  van het DPL en andere afgevaardigden LSO dusdanig afgenomen dat vruchtbaar overleg ons inziens niet langer mogelijk is.

Verklaring deelname DPL aan het LSO

Vanaf medio 2016 is er sprake van een situatie waarin het onderling vertrouwen tussen leden van het DPL en andere afgevaardigden aan het LSO steeds meer afgenomen is. Dit heeft meerdere oorzaken gehad, die we ter sprake hebben gebracht in dit overleg (van 31 maart 2017). Het niet nakomen van afspraken, het niet uitspreken van irritaties en een communicatie die niet altijd even helder was, naast een summier noteren van afspraken zijn de grootste oorzaken. Dit is ter sprake gebracht in de hoop dat in de toekomst een dergelijke situatie van verlies aan vertrouwen in het LSO niet meer voor zal komen.

Helaas heeft de kerngroep van het DPL moeten constateren dat er door de situatie tussen 2016 en nu zo’n  gebrek aan vertrouwen is ontstaan bij leden van het DPL, dat het voor ons onmogelijk is nog langer deel te nemen aan het LSO.

Op 1 mei jl zijn brieven verstuurd naar zowel het College van Burgemeester en Wethouders waarin de kerngroep nadere uitleg geeft over deze stap.
Daarnaast verklaart het DPL, namens de deelnemende kerken van Leeuwarden in het Platform, dat het steeds de overtuiging blijft uitdragen dat ook mensen zonder verblijfspapieren niet tegen hun zin op straat behoren te leven. Los van onze overtuiging dat we zo niet met Gods schepsels en onze medemensen mogen omgaan, getuigt het van beschaving als we in onze samenleving ook uitgeprocedeerden van de meest elementaire levensbehoeften blijven voorzien. Er zijn voorbeelden elders in Nederland waar uitgeprocedeerden wel worden voorzien van bed, bad en brood.
Het DPL verzoekt daarom B&W  dringend initiatief te nemen om een dergelijke opvang ook in Leeuwarden te realiseren.

 

 

De OmZieners in de Schakel, `Barmhartig zijn met de armsten`

Na ´MARIA´ en ´LAZARUS´  opnieuw een productie van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting  in Leeuwarden.

Op 10 en 11 mei in de Schakel, Havingastate, Leeuwarden, De Omzieners.  Zie persbericht hieronder.

Theatervoorstelling ‘De OmZieners’, van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting

 

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting maakt samen met mensen die in armoede leven theater. Op woensdag 10 en donderdag 11 mei spelen zij ‘De OmZieners’ in De Schakel, Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden. Aanvang is om 20.00 uur. Het publiek is welkom vanaf 19.30 uur. De toegang is vrij. Na afloop wordt een vrije gift op prijs gesteld. Reserveren is niet verplicht maar wel gewenst, want vol is nu eenmaal vol. Reserveren kan via dit e-mailadres: omzieners@gmail.com

 

Enkele publieksreacties, opgeschreven in het gastenboek

“Grandioos. Zoveel boodschappen en diepte-lagen om op door te denken. Petje af voor inhoud én uitvoering” (Lonneke Gunnink, pastor). “Recht uit het hart verbreden en verbinden jullie werelden. Dank” (Nelleke Vedelaar, wethouder sociaal domein). “Sprakeloos! Prachtig!” (Crystal Ziel, voorzitter armoedepact).

 

Achtergrond en thema

Het jaar 2016 was door de Paus uitgeroepen tot het Jaar van Barmhartigheid. Dat heeft de mensen van de theatergroep aangezet na te denken over wat barmhartigheid eigenlijk betekent. Gewoonlijk wordt bij barmhartigheid gedacht aan kwetsbare mensen. Barmhartig zijn met de armsten. Maar wat als jijzelf in armoede leeft, zoals de meesten van de theatergroep? Wat betekent barmhartigheid dan? Barmhartig zijn met jezelf is een lastig ding. Barmhartig zijn met de sterkeren dan maar? De omgekeerde wereld? Of is er nog een soort overkoepelde barmhartigheid die alles en iedereen overstijgt? De Braziliaanse bisschop Dom Helder Camara zegt: “Mens, heel de schepping kijkt naar je en stelt zich vele vragen.” Dat klinkt naar een barmhartigheid die alles en allen overstijgt.

 

De vragen die de schepping stelt, gaan over het handelen van de mens. En als we dan kijken naar het handelen van mensen vandaag de dag… Dan denken we aan een hele hoop lawaai die op ons af komt. Lawaai in de vorm van meningen die geuit worden via sociale media en die mensen uit elkaar drijven. Lawaai ook in de vorm van beleid dat het leven van armen niet bepaald vrediger maakt. Lawaai dat de vreemdeling tot vijand maakt. Al bij al is het niet eenvoudig om vandaag de dag te handelen naar vrede. Het lijkt wel uit de mode. Toch is dat waar de armen het meest van al naar hunkeren: vrede. Vrede en de ruimte om het beste van zichzelf te geven.

 

De OmZieners gaat daarom over de mogelijkheid en onmogelijkheid van vrede. De mogelijkheid en onmogelijkheid van liefde. Van weten dat de schepping én de mens kwetsbaar zijn en dat tegen elkaar opboksen… Nou ja, wat heb je er aan om tegen elkaar op te boksen? Wat heb je er aan om allemaal je eigen op winst en overleving beluste onderneming te zijn? De armen hebben daar in ieder geval helemaal niets mee. Hun diepste wens is een andere. Die hebben zij in de voorstelling proberen te verbeelden. En die verbeelding willen zij graag met u delen. De verbeelding én de vragen. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

 

www.wresinskicultuur.nl                            www.facebook.com/wresinskicultuurstichting

Foto 1 De OmZieners.jpg wordt weergegeven

 

NIEUWSBRIEF 2016 – 07

NIEUWSBRIEF 2016-07

 

 

*STATUSHOUDERS

GEZOCHT

Ten behoeve van de zgn ‘Statushouders’  is WELLZO op zoek naar vrijwilligers.

Lees onderstaand bericht.
De opgebouwde ervaring in de noodopvang en de samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven zetten we momenteel in voor statushouders. Statushouders willen meedoen in onze samenleving: door vrienden te maken, een netwerk op te bouwen, activiteiten te ondernemen of een opleiding te doen, of door (vrijwilligers)werk te doen. Een volwaardige, zelfstandige plek in de samenleving is het uiteindelijke doel.

 

WELLZO en Vluchtelingenwerk zetten daarom in ieder geval tot het eind van 2016 samen in op een project dat bestaat uit drie delen:

  1. Door middel van een aantal groepsbijeenkomsten wordt gekeken voor welke activiteiten statushouders belangstelling hebben. Dat kan zijn op het gebied van Nederlandse les, aanvullend op de inburgeringscursus, het vinden van vrijwilligerswerk, sport, andere dagbesteding zoals bijvoorbeeld muziek, koken, handenarbeid, tuinieren. Alles gericht op integratie. WELLZO koppelt dan de vraag aan het aanbod, als het even kan in de eigen wijk.
  2. WELLZO is samen met Stenden, NHL en het Friesland College een leerbedrijf gestart. In dit leerbedrijf kunnen studenten praktijkervaring op doen gericht op het thema statushouders. Studenten van verschillende jaargangen en opleidingen zullen met hun creatieve ideeën en frisse blik grote input kunnen leveren in de uitvoering van het project Statushouders.
  3. We gaan een aantal statushouder begeleiden in het realiseren van zijn persoonlijk plan. Om integratie te bevorderen is het volgen van een duaal traject essentieel. De combinatie van inburgeren, leren , en het doen van (vrijwilligers) werk / dagbesteding staat hierin centraal.

Om te voorkomen dat de statushouder met verschillende begeleiders te maken krijgt, gaan we dit afstemmen met gemeente, VWNN en Amaryllis.

 

Samenwerking:

Voor de uitvoering van dit project wordt de samenwerking gezocht met de partnerorganisaties die ook al bij WEWILLENWATDOEN betrokken waren en natuurlijk ook met nieuwe partners.

Organisaties die mee werken om statushouders een (vrijwilligers) werk plek c.q. snuffelstage aan te bieden gaan we faciliteren. Dit bestaat uit een aanbod van een scholing / training hoe om te gaan met vluchtelingen en het beantwoorden van de vraag wat er nodig is om dit te realiseren

Ook burgerinitiatieven zijn weer van harte welkom. Statushouders willen graag contact met de Leeuwarder bevolking. Dat kan doormiddel van maaltijden en gezamenlijke activiteiten.

 

Vacatures

Ook voor de toekomst bij onze activiteiten voor de statushouders kunt u het verschil maken in Leeuwarden en omgeving.

Vacatures waarvoor u zich kunt inzetten zijn:

  • Vrijwilligers Nederlands taalles .
  • Begeleider statushouders.
  • Contactlegger sport t.b.v. statushouders.

Hiervoor kunt u contact opnemen met Vrijwilligerswerk van WELLZO

Telefoon: 058-3030100

Email: bemiddeling@wellzo.frl

 

Het team Statushouders en Vluchtelingen

Email: j.mink@wellzo.frl

 

* KERSTCOLLECTE KERSTNACHTDIENSTEN: AANLOOPHUIS

 

Kort na de oprichting van het Diaconaal Platform heeft de Raad van Kerken in Leeuwarden     besloten om hun jaarlijkse bemoeienis met de collecte tijdens de verschillende                kerstnachtdiensten in Leeuwarden over te geven aan het Diaconaal Platform. Tot dat       moment was het de gewoonte dat de RvK een advies gaf voor het doel van deze collecte.              Doorgaans was dat dan ook een diaconaal doel, dus was die overdracht  min of meer                 vanzelfsprekend.

Afgelopen week heeft het Platform  plenair vergaderd en daar is unaniem besloten de             deelnemende kerken te adviseren om tijdens de kerstnachtdiensten te collecteren voor het              werk van Het Aanloophuis.

Het Aanloophuis van de Kerken in de Bagijnestraat  biedt  al sinds de jaren tachtig van de         vorige eeuw onderdak aan mensen die, om wat voor reden dan ook, wat aan de rand van onze samenleving zijn terecht gekomen:  dak- en thuislozen, mensen met weinig of geen             sociaal netwerk, mensen in uitzichtloze schuldensituaties (hun aantal vooral toegenomen       door de laatste financiële crisis). Op dit moment is het Aanloophuis de enige voorziening in     de stad       die tijdens het weekend open is!

 

De deelnemende kerken in de Stichting Het Aanloophuis kennen de jaarlijkse spanning in de                exploitatie-rekening van het huis, vooral nu door de krimpende ledenaantallen de bijdragen         van deze kerken  kleiner worden.  Voor diè platformkerken die nog niet deelnemen in de              Stichting: een mooi moment om te overwegen ook mee te doen!

Dat zal ertoe bijdragen dat Het Aanloophuis zelfstandig kan blijven bestaan.

Het DPL is overtuigd van het belang van Het Aanloophuis voor de zorg voor de dak- en              thuislozen in onze stad.

Daarom: van harte aanbevolen!

 

Uit de Werkgroep Arbeid en Inkomen

Tijdens de Platformvergaderingen wordt er doorgaans ook verslag gedaan door de WG Arbeid & Inkomen. Van deze werkgroep de volgende mededeling:

Sinds 2015 werkt in Leeuwarden de Stichting Verstandig Met Inkomen onder de werknaam SchuldHulpmaatje Leeuwarden. Deze stichting is tot stand gekomen onder de ‘vleugels’ van het Diaconaal Platform en heeft nu een eigen website.

Meer weten? Kijk op www.schuldhulpmaatjeleeuwarden.nl !!

Nieuwsbrief 2016-06

Het is even stil geweest op de website van het Diaconaal Platform!
Maar nu, nadat we als Platformkerken weer hebben vergaderd, de hoogte tijd om een update te geven van onze activiteiten.
Eerst even een terugblik: we begonnen de vakantie-periode met volop aandacht en energie in het vluchtelingenvraagstuk en de gevolgen daarvan voor Leeuwarden. De noodopvang was volop in bedrijf, de plannen voor een AZC vergevorderd. En dan is dat alles plotseling in augustus achter de rug, verleden tijd. Mooi dat Wellzo toch even per mail liet weten wat er met de fietsen is gedaan die, mede door de kerken, beschikbaar waren gesteld voor fietsles door de noodopvang. Ze doen nu dienst in het AZC van Drachten!
Ook de noodzaak voor voorlichting door Inlia, gespecialiseerd op juridisch gebied als het gaat om vluchtelingenwerk, was plotseling minder urgent en is voorlopig uitgesteld tot een latere datum. Eerst onderzoeken we nu met de kerngroep wat Inlia op dit moment voor het DPL kan betekenen, met name vanwege de voortdurende problematiek rond uitgeprocedeerde asielzoekers. Wellicht volgt dan later nog een voorlichting platform-breed.

Op 28 september vergaderde het Platform waarbij het belangrijkste gesprekspunt was de voortgang van de pilot ‘Kerk-zijn in een veranderende samenleving’. Zie Nieuwsbrief 2016-04.
De info-avonden van juni hebben, om een aantal redenen, helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Het DPL blijft voorstander van de inzet van kerkelijke vrijwilligers in de wijken in samenwerking met de Sociale Wijkteams. De werkgroep gaat nu vooral kijken naar de wijze waarop dit moet worden georganiseerd.
En er zal opnieuw worden gekeken naar een breed communicatieplan voor deze pilot.

graag tot de volgende nieuwsbrief!

Nieuwsbrief 2016 – 05

KERK ZIJN IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

Graag nogmaals uw aandacht voor het uitgebreide bericht van de informatie-avonden over dit onderwerp. Zie Nieuwsbrief 2016 – 04.

CONFERENTIE  “ARMOEDE EN KINDEREN

Plaats: Leeuwarden De Fontein, Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden

Datum: 7 oktober 2016 Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Hoe kunnen kerken en overheid elkaar vinden op het gebied van armoede en elkaars inzet zo afstemmen dat met name voor kinderen de gevolgen van armoede afnemen.

Met inleidingen en workshops zullen diverse aspecten aan de orde komen.

Gastsprekers o.a. ds. Karin van den Broeke, voorzitter Synode Protestantse Kerk in Nederland, wethouders Van der Molen (Leeuwarden) en Rijpstra (Tytjerksteradiel).

De dag is bestemd voor leden van kerkgenootschappen en belangstellenden die betrokken (willen) zijn bij de armoedeproblematiek in de eigen omgeving.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, als u reiskosten niet kunt declareren en ze een belemmering zijn voor deelname, dan kunnen wij ze vergoeden.

Zie voor het uitgebreide programma de website van de Arme Kant van Fryslân: www.armekantfryslan.nl.

Daar kunt u zich ook aanmelden.

 

INFORMATIEAVOND  ´KERK en VLUCHTELINGEN
U en jij worden erop attent gemaakt  dat er op 14 september een avond voor alle gemeenteleden en belangstellenden wordt georganiseerd waar de mensen van INLIA Groningen een presentatie zullen geven over de vluchtelingenstroom in Europa.

DPL en VLUCHTELINGEN
Graag geven we door, namens WELLZO, dat er op dit moment voldoende kleding en schoeisel is.
Het coa kan op dit moment niet meer bergen.
Met dank voor het aanbod.

Het fietsproject in de Heliconstate

Sinds maart is er veel gebeurd. We hebben de eerste lessen gehad, de eerste groepen zijn klaar. Vanaf komende week gaan de meeste kinderen van de ISK-klas op de fiets naar school.
Dat laatste was een van de doelen.
Het COA heeft hiervoor een aantal fietsen gekocht.

Het andere doel was het leren fietsen van volwassenen en komen tot een uitleensysteem waarbij iedereen veilig kan fietsen en veilig aan het verkeer kan deelnemen. Dit is nu de grootste uitdaging. We hebben voor de Heliconstate ook geleidelijk aan fietsdonaties gehad, waar we heel gelukkig mee zijn. Om iedere bewoner een redelijke kans te geven op een leenfiets en een leenmoment streven we naar 1 fiets op ongeveer 6 bewoners. Met ruim 300 bewoners  heb je dan zo’n 50 fietsen nodig we zijn op de helft (inclusief de ISK-klas fietsen). Een mooie score maar donaties blijven welkom, door het veelal kleinere postuur van de bewoners zijn de meegroeimodellen, de dames fietsen en de kleinere mannen/ jongensfietsen favoriet. Er zijn de nodige echte kinderfietsen.

Om de volwassenen te leren fietsen zijn we nog steeds op zoek naar uitbreiding van de groep fietsdocenten en fietscoaches. Het fietsles geven is een leuke arbeidsintensieve bezigheid. De bewoners blijven tot oktober en we willen als het even kan ook in de zomer de lessen blijven geven. In de bijlage de mailing die ook op de site van WWWD (we willen wat doen) staat. Jetty de Vries met wie ik de inhoudelijke kant van de lessen doe is hier de contact persoon.

Nu we meer fietsen hebben en vooral een meer intensief gebruik hiervan maken, kan de reparatie ploeg die nu bestaat uit 2 zeer toegewijde mannen nog wel een extra hand gebruiken. Misschien is er in jullie kring iemand met ervaring en zin om mee te helpen.

Ik weet niet hoe dingen precies lopen en waar bijvoorbeeld donaties vandaan komen, het is fijn dat we zo ver gekomen zijn met ieders hulp. De hoop is het tot volle omvang te kunnen brengen.

Dank voor jullie belangstelling

Groet Marijke Rasch
aanspreekpunt en coördinator fietsplan voor WWWD en Wellzo,

mcrasch@upcmail.nl

06 31384670

 

Nieuwsbrief 2016 – 04

KERK ZIJN IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

De samenleving verandert: van een verzorgingsstaat gaan we terug naar een samenleving waarbij mensen geacht worden problemen zoveel mogelijk binnen hun eigen netwerk op te lossen. Echter, het hebben van een netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Tegenwoordig zijn er heel wat mensen die niemand hebben op wie ze terug kunnen vallen in tijden van eenzaamheid, ziekte en financiële zorgen.

Wij willen kerken uitdagen om weer een prominentere rol in te nemen in de samenleving met als doel ‘Gods Koninkrijk op aarde zichtbaar maken’.

Ons verlangen is om christenen uit verschillende kerken binnen een wijk met elkaar te verbinden zodat een netwerk van christenen ontstaat die binnen hun eigen wijk op een heel praktische manier Gods liefde wil uitdelen.

Dit vanuit het besef dat wij Zijn handen en voeten op deze aarde zijn.

We starten binnenkort met een pilot in de wijken Aldlân, Zuiderburen, Hempens-Teerns, Goutum en de Zuidlanden. In dit gebied is het sociaal wijkteam ZuidOost actief.

De sociaal werkers van dit wijkteam zijn op de hoogte van de noden binnen de wijk en zien mogelijkheden voor samenwerking met de kerken die zijn aangesloten bij het Diaconaal Platform Leeuwarden.

We hopen dat op termijn deze samenwerking in heel Leeuwarden vorm gaat krijgen.

Wij willen u hierover graag meer vertellen en nodigen u daarom van harte uit voor één van de bijeenkomsten in de Protestantse gemeente Leeuwarden – Huizum.

 

Data:               Woensdag 1 en dinsdag 7 juni

Tijdstip:           Vanaf 20.00 uur

Locatie:           Kerkelijk Centrum Oase

Weideflora 142, Leeuwarden 

 

 

Werkgroep Welzijn en Zorg

Diaconaal Platform Leeuwarden

Nieuwsbrief 2016 – 03

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Op woensdag 27 mei ligt dit mooie schip, de Pr. Willem Alexander, aan de Snekertrekweg.
Het maakt een weektripje door Nederland met mensen die zich slechts per rolstoel kunnen verplaatsen.
Er worden vrijwilligers gevraagd om met deze mensen in hun rolstoel de stad in te gaan.
Koningsdag, dus toch een beetje feest hier-en-daar. We zoeken nog 15 mensen om te duwen.
Hartstikke diaconaal, toch?

Geeft je op : g.bax2@upcmail.nl  !!!!
Voor je beeldvorming: vertrek vanaf het schip vanaf 15.00 uur.

PrinsWillemAlexander

Vragen vanuit de COA t.b.v. de vluchtelingen

*Er is een groot tekort aan heren kleding. Alle maten.
  Ook schoenen zijn erg welkom, heren en dames.

 

* En de COA is nog steeds op zoek naar 2de-hands fietsen om een ‘pool’ te maken
waar de vluchtelingen een fiets kunnen lenen.

* In de opvang wil de COA een workshop ‘Schilderen’ organiseren.
Nodig: Schilderdoek, Acrylverf, Kwasten enz.

Opgave : op de website van www.wewillenwatdoen.nl
of bel Jenny Mink op nr 0612701516

 

Nieuwsbrief 2016 – 03

DPL-NIEUWSBRIEF 2016 – 03

 

*Aandacht voor de vluchtelingen in onze stad

 

Naarmate de maanden verstrijken wordt het verblijf in de noodopvang er niet makkelijker op. Verveling zal toeslaan. Hoe hiermee om te gaan?
Er wordt op dit moment gedacht aan mogelijkheden om mensen in te schakelen bij allerlei vrijwilligersklusjes. Uiteraard heel zorgvuldig om te voorkomen dat mogelijke betaalde banen voor anderen zo verloren gaan.
Als dit concreet wordt, zullen we dat ook melden.

 

Kennismaken met vluchtelingen? Prachtige mogelijkheid:
Zaterdag 23 april opnieuw Meet & Eat met een vluchteling
Ga naar  http://stichtingpresent.nl/leeuwarden/meet-and-eat/

 

Een heel concreet plan: Wellzo wil graag met 2de-hands fietsen een pool maken bij de opvang waar vluchtelingen een fiets kunnen lenen. Om een dagje eropuit te trekken bijvoorbeeld. Wellzo gaat ook het beheer over deze fietsen hebben en zorgt voor uitleen e.d. Dus een oproep:
“Heb je nog een fiets in de schuur die niet meer wordt gebruikt: mail Wellzo”
(zie www.wewillenwatdoen.nl)

 

Overige concrete vragen van Wellzo:

Voor kinderen:

         *Lijmstiften

         *Viool

         *Fietsen, waarvan zadel en stuur te verstellen is. Ook voorkeur voor
handremmen. Deze zijn voor de kinderen van 12-18 jaar, zodat ze naar
school kunnen fietsen.

 

Voor volwassenen

         *Naaimachines

         *Haakpennen en wol/garen

         *Schaak- en damspellen

         *Schildersdoeken

         *Verf en kwasten

 

Algemeen

Voetbalschoenen in diverse maten.

Vrijwilligers

–  Met spoed: Vrijwilligers die willen begeleiden bij sport

–  Met spoed: Muziekvrijwilligers.

 – Met spoed: Chauffeurs: De kinderen gaan naar school. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op een busje willen rijden om de kinderen naar school te brengen en terug te brengen.

 

* Er is tussen COA en DPL overleg geweest over de mogelijke zichtbaarheid van de kerken in de opvang. DPL gaat nu zorgen voor een folder met een overzicht van de kerken en vergelijkbare gebouwen in onze stad met een contact/mailadres. Vluchtelingen die naar een kerk(dienst) zouden willen, kunnen dan zelf een keus maken.

 

 

SAMEN UIT ETEN MET EEN DIACONAAL DOEL?

Samen eten, is dat ook diaconaal ?

Ja, als je het gaat doen bij Happietaria !
In Happietaria, Bagijnestraat 59 Leeuwarden, het leukste POP-UP restaurant van de stad heeft de Navigators-studentenvereniging het mogelijk gemaakt lekker te kunnen eten.
En de opbrengst gaat naar het waterproject van ZOA in Burundi.
Boek snel! Het kan vanaf vandaag (21-3) tot en met 1 april!

Eten kan vanaf 17.30  of 20.00 uur.
Boeken: 06-43 60 93 83   of info@happietarialeeuwarden.nl