Werkgroep Individuele Zorg en Ondersteuning

Deze werkgroep is de opvolger/ vervanger van het CCDO (Centrale Commissie Diaconaal Overleg)

Doelstelling

 1. Op enigerlei wijze komen tot een min of meer uniforme diaconale hulpverlening in de
  regio Leeuwarden.
 2. Dubbele uitkeringen te voorkomen, daar het niet denkbeeldig wordt geacht, dat bepaalde
  personen en/of groepen misbruik kunnen maken van de veelheid van diaconale
  hulpverlenende instanties. Personen, die een kerkelijke binding hebben, worden eerst naar
  hun eigen diaconie verwezen.
 3. Hulp te verlenen aan hen, die ondanks de goede sociale wetgeving de boot dreigen te
  missen. Norm is: de nood in de menselijke situatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat
  kerkelijke gebondenheid geen vereiste is.
 4. Voor het voeren van een slagvaardig beleid en het beter tot zijn recht doen komen van de
  doelstellingen van het CCDO is het noodzakelijk, dat het DB (dagelijks bestuur) zonder
  raadpleging vooraf van de voltallige vergadering beslissingen kan nemen.
 5. Uiteraard blijven de diaconieƫn van de kerkgenootschappen geheel vrij en zelfstandig om
  hulp te geven in gevallen, dat zij menen dat het nodig is.
  Bovenstaande tekst is overgenomen uit de archieven van het CCDO
  Aangezien de sociale voorzieningen de laatste 20 jaar erop vooruit zijn gegaan is komen er
  steeds minder aanvragen voor hulp binnen.
  Enkele jaren geleden is besloten dat de hulp aan de minderbedeelden onder ons op een andere
  manier kan worden gegeven.
  De laatste jaren worden de bewoners/bezoekers van verschillende instanties in Leeuwarden
  rondom de Kerstdagen verblijd met een attentie
  Dit kan bestaan uit:
  – Boodschappenkaarten van verschillende supermarkten
  – Voedingskaarten voor dak en thuislozen
  – FinanciĆ«le ondersteuning bij Kerstmaaltijden
  – Knuffels voor kinderen in blijf van mijn lijf huizen